Ορυχεία και Ορυκτά

Μπορούμε να προμηθεύσουμε τον πιο σύγχρονο και πιο προηγμένο Μαγνητικό  Διαχωριστικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται κατα την εξόρυξη και μεταφορά των ορυκτών. Με την τοποθέτηση πάνω απο τις μεταφορικές ταινίες , Ηλεκτρομαγνητικούς ή Μαγνητικούς  Διαχωριστές MGSA  αλλά και  MANUAL κρεμαστούς Μαγνητικούς Διαχωριστές MG εξασφαλίζουμε την καθαρότητα των υλικών από τα μαγνητιζόμενα μέταλλα . 

Προϊόντα